Sony Center

sonycenter.jpg

Potsdamer Strasse unweit dem Sony Center.